frase.png
present.jpghttps://vimeo.com/152985022

external image hqdefault.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=72vO2CkzW6k


https://vimeo.com/93951774


DOSSIER RECUPERACIÓ FEINA D'ESTIU

http://3cursa.wikispaces.com/0+Feina+Recuperaci%C3%B3+Estiu

https://vimeo.com/home/page:1/filter:all/format:video
Criteris d'avaluació


CRITERIS GENERALS D’AVALUACIÓ DE LA MATÈRIA D’ANGLÈS
Es realitzarà unaexternal image arrow-10x10.png mitjana de la valoració de les proves que es realitzin a classe i dels deures
Els criteris d’avaluació que s’utilitzaran seran:
1. Actitud davant del treball:
· Constància en l’estudi i el treball
· Interès pels aspectes treballats
· Planificació de la feina (autonomia)
· Puntualitat en l’entrega d’exercicis, treballs i pràctiques en la dataexternal image arrow-10x10.png programadaexternal image arrow-10x10.png.
2. Actitud a la classe:
· Interès, participació i esforç.
· Afavorir l’ambient de treball i cooperació a classe.
· Respecte pels companys i professor
3. Coneixement dels conceptes treballats:
· Superació de les proves i exàmens.
. Realització dels exercicis.
· Memorització, quan calgui.
· Aplicació dels conceptes estudiats.
4. Workbook, temes treballats durantexternal image arrow-10x10.png el trimestre:
· Compliment dels terminis acordats.
Presentació de tot el material treballat (apunts, exercicis de classe, deures, ...)
· Ordre en la presentació i polidesa en els treballs.
Baremació dels aspectes que es tenen en compte pel que fa a la nota de l’avaluació.,


Exàmen
  • 80% 2n Cicle de la nota del trimestre.
Treballs i exercicis

  • 10% 2n Cicle de la nota del trimestre.
Actitud
  • 10% de la nota del trimestre
* Recordem que perexternal image arrow-10x10.png aprovar un examenexternal image arrow-10x10.png s’ha treure com a mínim el 50% en cadaexternal image arrow-10x10.png partexternal image arrow-10x10.png.
D’altra banda per poder aprovar es tindran en compte els següents criteris
► La nota mínima de cada exàmen ha de ser de 4 punts. Això vol dir, que no és suficient treballar bé a classe i tenir unaexternal image arrow-10x10.png bona actitud per poder aprovar.
►L’assistència a classe ha de ser major del 80% de les classes. En cas de no arribar a aquest nivell d’assistència en qualsevol dels trimestres, el trimestre estarà suspès i nomes es podrà recuperar als exàmens extraordinaris.
► Cada falta de disciplina restarà 0.5 punts de la nota corresponent a l’apartat d’actitud.
► Cada vegada que un alumne sigui expulsat de classe perdrà el 50% en l’apartat d’actitud.

► Si un alumne falta el dia que es realitzi un dels exàmens, el podrà recuperar només quan aporti el justificant de l’esmentada falta.
► En cas de que, per qualsevol motiu, no feu un examen, la nota serà de 0 punts.


Soda Drinks

http://www youtubeexternal image arrow-10x10.png.com/watch?feature=player_embedded&v=fHk3cEL6vLI#!

Soda drinks have been linked to........................and...........................in the USA

What is the name of New York's mayor?

How much sugar does half a litre of Coca Cola contain?? How many sugar cubes??

Portion sizes have been increasing right along with...

Obesity kills ................New Yorkers a year.

What happened to Guzman??

How many cans did he drink??

How many kg did he loose by giving up soda drinks?

Beverage associations say the ban is unfair because..

What does Fazi Hossein explain?

What does the girl say?

What does the man with the soda drink in his hand say??Questions


http://www.youtube.com/watch?v=3cQgONgTupo


http://www.henry4school.fr/

http://www.midwayfilm.com/

http://www.youtube.com/watch?v=AsgaWbnDuZw